چهارمین جلسه ستاد امور جوانان شهر پردیس با حضور AYPA GROUP

جلسه فرمانداری شهر پردیس با حضور بخشداران، شورای شهر، شهرداران منطقه و مدیران محترم در سطوح های مختلف اعم از آموزش و پرورش، اداره کار، وزارت صنعت معدن، سازمان فنی و حرفه ای کشور و . . . و با حضور کارشناسی گروه AYPA و گروه بیمه ما و حمایت ویژه سازمان ورزش و جوانان پردیس به ریاست دکتر بنیادی معاونت سیاسی در فرمانداری پردیس تشکیل شد .
در این جلسه پس از سخنرانی و رهنمود های لازم توسط معاونت فرمانداری و نظرات کارشناسی گروه آیپا و بیمه ما جهت عملکرد صورت جلسات گدشته و این نشست تصمیماتی لحاظ گردیده شد که تصویبات بصورت دقیق تر در خبر های بعدی مطرح می گردد .