از آنجایی که ML سرورها Tower یا ایستاده هستند، در صورت نیاز می توان آنها را به صورت خوابیده و در Rack استفاده کرد.
این سرورها برای جایگزینی نیاز به مکانی با ویژگی های خاص ندارند.