توضیحات: مبلغ طراحی بابت هر صفحه 200 هزار تومان می باشد